Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

by dani.vadalex

SC VADALEX EXIM SRL IASI, RO 34728263, J-22/1184/2015; tel: 0723233933

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

SC VADALEX EXIM SRL , cu sediul in Str. AUREL VLAICU, Nr. 78, corp C7, cam. 11, localitatea Iasi, Judet Iasi, Registrul Comertului: J22/1184/2015, Cod unic de inregistrare/CIF: RO34728263, punct de lucru: sat Tomesti, com. Tomesti, str. Stupinelor, nr. 33, Hala C3, cont bancar: RO40BRDE240SV71102102400, deschis la BRD, reprezentata de dl. Alexandru Rusnac, in calitate de administrator, email: [email protected],

pentru efectuarea serviciilor poștale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare, precum și Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017, decide:

1. Prevederi Generale

1.1. Prezentele Condiții Generale reprezintă termenii generali ai contractelor individuale încheiate între SC VADALEX EXIM SRL (denumită în continuare sau “Furnizor”) și expeditorii având ca obiect prestarea de către Furnizor a serviciilor poștale identificate la pct. 2.1.

1.2. Părțile vor putea stabili, prin acordul lor, în condițiile speciale ale contractelor individuale pe care le vor încheia, orice alte clauze în legătură cu prestarea serviciilor poștale menționate la pct. 2.1, cu respectarea prevederilor legale imperative.

1.3. SC VADALEX EXIM SRL oferă servicii având ca obiect trimiterile poștale interne și internaționale.

2. Aplicabilitatea Condițiilor Generale

2.1. Condițiile Generale se vor aplica următoarelor servicii poștale furnizate de către SC VADALEX EXIM SRL:

Servicii poștale incluse în sfera serviciului universal

 • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:

  • trimiteri de corespondenţă;

  • imprimate;

 • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;

 • Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);

 • Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate dîn afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

 • Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) constând în:

  • trimiteri de corespondenţă;

  • imprimate;

 • Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

  • trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv)(trimiteri de corespondență, imprimate);

  • colete poştale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);

  • colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate dîn afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. 

Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal

 • Serviciu constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg, având ca obiect:

  • trimiteri de corespondenţă;

  • imprimate;

 • Serviciu de publicitate prin poștă având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale;

 • Serviciu constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 31.50 kg (inclusiv);

 • Serviciu constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg şi 31.50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;

 • Serviciu constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 20 kg şi 31.50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

 • Serviciu Contra Ramburs;

 • Serviciu Schimbare destinaţie;

 • Serviciu Livrare specială;

 • Serviciu Confirmare de primire;

 • Serviciu Express;

 • Serviciu Mandat poștal pe suport hârtie intern și internațional. 

3. Contractul de furnizare al serviciilor poștale

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a SC VADALEX EXIM SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi SC VADALEX EXIM SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală.

Contractul prevăzut mai sus se încheie prin acceptarea de către expeditor sau integrator a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale pot fi consultate pe pagina web a furnizorului, precum și în orice punct de acces deservit de personal angajat sau contractat de furnizor.

Orice alte clauze suplimentare pot fi stabilite prin acordul părților, prin întocmirea unui înscris în acest sens, cu respectarea prevederilor legale imperative.

Momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală este momentul preluării trimiterii poștale înregistrate sau neînregistrate de către personalul angajat sau contractat al furnizorului.

Prin preluarea de către personalul angajat sau contractat al furnizorului a trimiterii poștale, furnizorul recunoaște respectarea de către expeditor a condițiilor de acceptare a trimiterilor poștale.

Contractul individual între expeditor sau integrator și furnizor încetează în unul din următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poștale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;b) prin predarea către destinatar a sumei de bani ce face obiectul mandatului poștal pe suport hârtie (răspunderea părților subzistă acestui moment) sau prin returnarea acesteia la expeditor;

c) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

d) prin predarea către expeditor a dovezii privind livrarea către destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului confirmare de primire;

e) prin acordul părților;

f) la expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 7 litera d;

g) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului;

h) de drept, în condițiile art. 7 litera f.

Legea aplicabilă contractului este legea română.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

4. Condiții de acceptare și predare a trimiterilor poștale

4.1. Greutățile și Dimensiunile maxime admise pentru trimiterile poștale

Greutatea maximă admisă pentru trimiterile poștale este de 31.50 kg.

Dimensiunea cea mai mare admisă este de 3 metri.

Greutatea tarifară este cea mai mare dintre greutatea fizică sau volumetrică la o trimitere poștală, taxându-se valoarea mai mare rotunjită la un kilogram întreg.

Greutatea volumetrică (în kg) a trimiterii se calculează după formula:

lățime (în cm.) înmulțit cu lungime (în cm.) înmulțit cu înălțime (în cm.) totul împărțit la 6000”

Dimensiunile maxime ale trimiterii nu trebuie să depășească:

0,9 х 0,9 х 0,9 m

lungime până la 3 m si diametru 0,2 m pentru trimiterile poștale cu formă de rolă sau cilindru.

Trimiteri poștale cu dimensiuni care depășesc cele descrise pot fi preluate pentru furnizarea serviciului poștal doar după verificarea prealăbilă a posibilității de preluare/ manipulare/ transport/ ridicare a furnizorului. Aceasta depinde de felul trimiterii poștale, adresa de preluare și adresa de livrare. Prețul pentru livrarea de astfel de trimiteri se negociază suplimentar cu utilizatorul, în cazul în care nu este prevăzut în Tarif înainte de preluarea trimiterii.

4.2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii poștale

Expeditorul va asigura ambalarea corespunzătoare a expedierilor înainte de preluarea acestora de către SC VADALEX EXIM SRL, în vederea evitării deteriorării sau distrugerii acestora și pentru a putea fi transportate în condițiile normale stabilite de către Furnizor. Expeditorul este în mod exclusiv responsabil pentru ambalarea corespunzătoare a trimiterii și, în consecință, singurul responsabil pentru viciile ascunse de ambalare care pot conduce la o deteriorare a conținutului trimiterii, SC VADALEX EXIM SRL fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la astfel de deteriorări.

Ambalajul și închiderea trimiterilor trebuie să fie adaptate volumului, greutății și conținutului acestora, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, astfel încât să asigure protejarea acestora împotriva deteriorării, dar și a inviolabilității trimiterii poștale.

Ambalajul trimiterilor poștale nu trebuie să conțină informații ale unor expedieri anterioare (adrese, persoane, coduri poștale, numere de telefon) sau coduri de bare sau puncte, de natură să îngreuneze procesul de sortare, scanare și înregistrare a trimiterilor poștale în facilitățile furnizorului.

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic și să aibă aplicată inscripția „Fragil”. SC VADALEX EXIM SRL se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

4.3. Modul de completare a datelor de identificare și a adresei destinatarului/expeditorului

Pentru orice expediere, toate specificațiile cu privire la respectiva expediere cuprinse în scrisoarea de transport (CMR/awb) vor fi completate pe baza datelor furnizate de Expeditor. Scrisoarea de transport (CMR/awb) este document cu un număr unic, dupa modelul furnizorului, completat conform datelor furnizate de utilizator. Acest document poate să fie pe suport de hârtie sau în format electronic în sistemul informațional al furnizorului. Numărul acestui document trebuie să fie pus pe colet reprezentând element de identificare a trimiterii poștale.

În toate cazurile în care legislația o cere (în special în cadrul formalităților vamale), Expeditorul va furniza către SC VADALEX EXIM SRL sau către reprezentanții acestuia informații corecte și complete referitoare la bunurile expediate, în caz contrar răspunderea cu privire la conținutul expedierilor depuse închise va aparține în totalitate expeditorului.

De asemenea, expeditorul va înscrie pe trimiterea poștală, pe ambalajul acesteia sau pe lista de distribuție, numele și adresa completă și corectă a destinatarului, menționând, totodată, în cazul în care există, numele și numărul de telefon al persoanei de contact și/sau al altei persoane autorizate să ridice trimiterea poștală în numele destinatarului. La trimiterile cu serviciul contra ramburs și mandat poștal pe suport hârtie, este obligatoriu să fie completate și datele expeditorului, conform cerințelor de mai sus, menționând clar și valoarea rambursului care urmează a fi încasat de către Furnizor, respectiv suma de bani care trebuie remisă destinatarului.

Semnăturile pot fi:

1. Semnătură autografă aplicată pe exemplarul de hârtie al documentelor;

2. Semnătură electronică, aplicată pe varianta electronică а documentelor, fără a fi necesară tipărirea acestora pe suport de hârtie.

4.4. Numărul minim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal este 1 (unu), cu excepția serviciului de publicitate prin poștă, unde numărul minim este de 500 de trimiteri.

4.5. Trimiteri poștale ce vor fi refuzate la colectare:

Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:

– trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozițiile legale în vigoare, fie chiar și numai pentru o porțiune din parcurs ori pentru al căror transport este nevoie de autorizări speciale, precum arme, muniții, stupefiante, substanțe toxice, inflamabile etc,

– trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau cu ambalaj care permite vizualizarea conținutului,

– etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

4.6. Limita maximă a rambursului, a valorii declarate, respectiv a mandatului poștal pe suport hârtie

Pentru serviciul contra ramburs și mandat poștal pe suport hârtie, limita maximă de acceptare la expediere a trimiterii poștale este de 5.000 Ron.

Pentru serviciul valoare declarată, limita maximă de acceptare la expediere a trimiterii poștale este de 20.000 Ron.

4.7. Moneda (admisă) în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs și mandat poștal pe suport hârtie este RON.

4.8. Zona în care se desfășoară serviciile poștale

SC VADALEX EXIM SRL asigură livrarea trimiterilor poștale pe întreg teritoriul României, precum și în în afara teritoriului României, prin intermediul sistemului propriu de distribuție sau prin intermediul oricărei forme contractate de SC VADALEX EXIM SRL.

4.9. Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului/destinatarului a persoanei care depune/ridică trimiterea poștală la punctul de acces/contact deservit personal.

Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.

Dovada identității/calității de reprezentant al destinatarului care preia trimiterea poștală de la punctul de contact deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate.

4.10. Modalitățile de plată a serviciului poștal.

Prețurile serviciilor poștale prestate de către Furnizor sunt stabilite de către acesta în Tariful propriu sau vor fi agreate cu Expeditorul și menționate expres în condițiile speciale ale contractului individual încheiat cu Expeditorul. Prețurile stabilite în condițiile speciale ale contractului individual nu vor putea depăși nivelul celor indicate în Tariful propriu. Plata serviciilor poștale efectuate de SC VADALEX EXIM SRL se poate efectua atât de către Expeditor cât și de către Destinatar sau Terț în numerar sau prin transfer bancar, în condițiile și termenii stabiliți de Furnizor cu Utilizatorul.

Secretul trimiterilor poștale este inviolabil, reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale fiind permisă numai în condițiile legii.

5. Condiții de calitate

SC VADALEX EXIM SRL are obligația de a respecta standardele de calitate prevăzute de lege pentru serviciile din sfera serviciului pe care intenționează să le presteze, în măsura în care îndeplinirea acestor obligații nu este împiedicată de cazuri de forță majoră, caz fortuit ori din vina Expeditorului și/sau Destinatarului. Astfel:

SC VADALEX EXIM SRL are obligația de a asigura livrarea la Destinatari în termenele prevăzute pentru fiecare serviciu în parte.

SC VADALEX EXIM SRL asigură livrarea expedierilor în condiții optime.

Standardele de calitate pentru serviciile poștale având ca obiect trimiteri poștale interne si trimiteri poștale internaționale se publică pe pagina de internet a Furnizorului.

5.1. Timpii de livrare

5.1.1. Pentru toate serviciile poștale, mai putin serviciul Express și serviciul Livrare specială (când expeditorul a solicitat livrarea la o dată și o oră indicate):

a) Pentru trimiterile poștale interne timpii de livrare sunt de:

1 zi lucrătoare în aceeași localitate;

2 zile lucrătoare între reședințele de județ și intrajudețean;

3 zile lucrătoare între oricare alte două localități;

b) Pentru trimiterile poștale internaționale timpii de livrare sunt de:

10 zile lucrătoare pentru destinațiile internaționale;

5.1.2. În cazul serviciului Express se stabilesc următorii timpi de livrare:

a) Pentru trimiterile poștale interne timpii de livrare sunt de:

12 ore în cadrul aceleiași localități;

24 de ore intrajudețean sau între reședințele de județ;

36 de ore între oricare alte două localități de pe teritoriul României.

b) Pentru trimiterile poștale internaționale, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României, nu poate depăși limitele prevăzute la 5.1.2 litera a);

În cazul trimiterilor poștale internaționale, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României, nu poate depăși 72 ore.

5.2. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului confirmare de primire este de 48 de ore de la data predării trimiterii la destinatar pentru trimiterile poștale interne și 120 de ore pentru trimiterile poștale internaționale.

5.2.1. Termenul de returnare către expeditor a contravalorii trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului contra ramburs, este de 72 de ore de la data predării trimiterii la destinatar pentru trimiterile poștale interne și 120 de ore pentru trimiterile poștale internaționale.

5.3. În cazul serviciului “trimitere recomandată” termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea sau livrarea trimiterii poștale este de 9 luni de la data trimiterii poștale. Termenul în care SC VADALEX EXIM SRL va comunica dovada solicitată este de 30 de zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

5.3.1. În cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea sau livrarea trimiterii poștale este de 9 luni de la data preluării trimiterii poștale. Termenul în care SC VADALEX EXIM SRL va comunica dovada solicitată este de 30 de zile de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

6. Răspunderea furnizorului

 

6.1. SC VADALEX EXIM SRL răspunde pentru trimiterile poștale trimise prin serviciile indicate la art. 2.1. În cazul în care livrările nu sunt făcute în termenul declarat, din cauze imputabile lui, SC VADALEX EXIM SRL va despăgubi clientul prin returnarea tarifului încasat sau livrarea gratuită a trimiterii, după caz. Furnizorul nu-si asumă răspunderea cu privire la livrările efectuate cu întârziere din cauze neimputabile Furnizorului sau datorită apariției unor cazuri de forță majoră, cazuri fortuite etc.

SC VADALEX EXIM SRL va răspunde față de Expeditor, în legătură cu trimiterile poștale ale acestuia, cu exceptiile indicate mai sus, după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, fără valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu contra ramburs;

b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, SC VADALEX EXIM SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute la punctul 6.1. lit. a) si b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În afara despăgubirilor prevăzute la punctul 6.1. lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de servicii poștale are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Pentru serviciul de mandat poștal pe suport hârtie SC VADALEX EXIM SRL va răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câștigate de SC VADALEX EXIM SRL.

6.2. Furnizorul de servicii poștale este exonerat de răspundere în următoarele situații:

paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

destinatarul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale;

trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;

paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

SC VADALEX EXIM SRL răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile legislației naționale și prezentului document.

7. Predarea trimiterilor poștale. Termeni de păstrare a trimiterilor poștale

Predarea trimiterilor poștale se realizează în modurile prevăzute de legislația aplicabilă, cu următoarele precizări:

a) Părțile sunt de acord că acestea vor fi înmânate destinatarului personal sau unei persoane autorizate să primească trimiterea poștală, la adresa acestuia sau, dacă acesta nu este găsit, în urma avizării, în unul din punctele de contact ale furnizorului;

b) Dacă Destinatarul refuză să primească trimiterea și/sau să semneze de primire, aceasta circumstanță va fi indicată de către Furnizor în scrisoarea de transport (CMR/awb);

c) Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor express și livrare specială, în cazul în care trimiterea poștală nu poate fi predată destinatarului, acesta va fi avizat, iar trimiterea poștală în cauză va fi păstrată la punctul de contact al Furnizorului, în vederea predării către destinatar, pentru o perioadă de 7 zile de la data avizării;

Orice trimitere care nu poate fi predată din una dintre următoarele cauze:

– adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nici o construcție ori un serviciu destinate primirii trimiterii poștale,

– destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării,

– destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poştale sau a sumei de bani care face obiectul serviciului mandat poștal pe suport hârtie, semnarea formularului-tip în baza căruia se execută predarea sumei de bani sau confirmarea în scris, potrivit legii, a primirii trimiterii poștale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs,

va fi returnată Expeditorului pe cheltuiala acestuia la punctul de acces într-o perioadă de timp care nu va depăși timpul de livrare.

Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru returnarea la Expeditor a trimiterii poștale;

d) După expirarea unui termen de 9 luni de la data depunerii trimiterii poștale și care reprezintă termenul de păstrare al trimiterilor poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate Expeditorului, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea Expeditorului în proprietatea Furnizorului. Furnizorul are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poștale la dispoziția Expeditorului sau Destinatarului în punctele sale de acces, cu excepția perioadei de avizare. După expirarea termenului de păstrare, Furnizorul va putea, de asemenea, să distrugă trimiterea poștală, cu informarea prealabilă a Expeditorului, dacă aceasta este posibilă. Furnizorul va întocmi un proces verbal de distrugere a bunurilor care va fi pus la dispoziția expeditorului la cerere, reprezentând descărcarea din gestiunea Furnizorului a trimiterii poștale;

e) Furnizorul are dreptul de a refuza predarea către Destinatar a trimiterii poștale în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă și/sau în deciziile autorităților de monitorizare competente. Răspunderea pentru conținutul expedierii depuse închise revine numai Expeditorului, în condițiile prevăzute de lege;

f) Furnizorul poate distruge trimiterea poștală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale, cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denunțare unilaterală de către furnizor. Sarcina probei revine furnizorului.

8. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor

8.1. Reclamația poate fi introdusă atât de Expeditor cât și de către Destinatar.

Reclamația se va putea depune personal sau transmite prin poștă, recomandată sau cu confirmare de primire la oricare din sediile SC VADALEX EXIM SRL, prin e-mail la adresa [email protected] sau telefonic, prin SMS, la numărul 0723 233933, cu privire la serviciile poștale prestate de Furnizor. Reclamantului i se comunică numărul sub care a fost înregistrată Reclamația prin aceeași modalitate prin care a fost transmisă sau prin modalitatea solicitată în mod expres de către reclamant în cerere.

În cazul reclamației depuse personal, se va proceda după cum urmează:

* în cazul în care este persoană fizică, reclamația va fi depusa personal de către utilizator sau de o altă persoană împuternicită în mod expres de utilizator;

* în cazul unei persoane juridice, de către reprezentantul legal al respectivei persoane juridice ori de către altă persoană împuternicită expres în acest sens de către reprezentantul legal).

În acest caz se va comunica Reclamantului numărul de înregistrare al Reclamației pe loc.

Reclamațiile se fac, individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte, nu cumulat, pe număr de colete, chiar dacă acestea aparțin aceluiași utilizator.

Reclamațiile trebuie să indice adresa poștală fizică sau email-ul la care petentul dorește să îi fie transmis răspunsul SC VADALEX EXIM SRL, întrucât SC VADALEX EXIM SRL va răspunde reclamației depuse de utilizator, în scris, la adresa fizică sau email-ul menționat de acesta în reclamație.

8.2. Termenul de introducere a reclamației. Termenul de solutionare a reclamației.

8.2.1. Termenul de depunere a reclamației este de 6 (sase) luni de la data depunerii expedierii.

Pentru orice reclamație depusă de către Expeditor sau Destinatar se va întocmi o comisie formată din 2 membri, care va analiza dovezile depuse de Expeditor sau Destinatar. Sunt acceptate ca dovezi: copii ale înscrisurilor însușite prin semnătură atât de către Furnizor cât și de Utilizator, procese verbale de predare-primire încheiate între SC VADALEX EXIM SRL și Expeditor sau Destinatar, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, precum și orice alte dovezi, corespunzătoare evenimentului reclamat, care vor fi apreciate de către Comisie că pot conduce la rezolvarea reclamației.

8.2.2. Termenul de soluționare a oricărei reclamații este de maxim 3 (trei) luni, de la data depunerii reclamației.

În cazul în care o reclamație este considerată întemeiată, termenul în care poate fi rambursat sau compensat un prejudiciu este de maxim 75 de zile, termen calculat de la data soluționării reclamației, dar nu mai mult de 3 (trei) luni de la data introducerii reclamației.

Plata prejudiciului se poate face numerar la sediul SC VADALEX EXIM SRL sau prin transfer bancar în contul utilizatorului îndreptățit.

8.3. Furnizorul de servicii poștale care a preluat trimiterea poștală răspunde față de utilizator pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii și momentul livrării la Destinatar.

8.4. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale SC VADALEX EXIM SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

SC VADALEX EXIM SRL

Administrator,

Rusnac AlexandruFolosim cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Dacă continuați să utilizați acest site, vom presupune că sunteți mulțumit de acesta. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Save settings
Cookies settings